# تفاوت‌های_احمدی‌نژاد،_اربکان،_طیب_اردوغان_و_عبدالل