# اخبار_متواتر_از_کاهش_قیمت_مسکن_در_تهران_و_سایر_شهر