پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

کابینه‌ی اول و دوم میر حسین موسوی

  کابینه‌ی اول میر حسین موسوی - سالهای ۶۰-۶۴ ردیف وزیر وزارت‌خانه ردیف وزیر وزارت‌خانه ۱ پرورش آموزش‌وپرورش ۱۲ نژادحسینیان راه ۲ نبوی پست ۱۳ محسن رفیقدوست سپاه ۳ ری شهری اطلاعات ۱۴ هاشمی صنایع ۴ نمازی دارایی ۱۵ نجفی علوم ۵ ولایتی امورخارجه ۱۶ معادیخواه ارشاد ۶ عسگراولادی بازرگانی ۱۷ توکلی کار   ۷ منافی بهداشت ۱۸ نیک روش کشور ۸ تشکیل نشده بود تعاون ۱۹ گنابادی مسکن ۹ سلامتی کشاورزی ۲۰ محمد غرضی نفت ۱۰ اصغری دادگستری ۲۱ غفوری فرد نیرو ۱۱ محمد سلیمی دفاع ۲۲ بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید