پست های ارسال شده در فروردین سال 1387

خواص میوه توت

 خواص میوه توت سفید میوهایآبدار،ریز،شیرین،ولذیذاست . درختتوتسفید،بزرگ تنومند ودارایبرگهایپهناست  کهدرتغذیهکرمهایابریشم   مورداستفاده    قرار میگیرد  قسمتهاییکهدرتغذیهوپزشکیمورداستفادهاستتوتسفیدسرشاراز املاحمعدنی ،تانن،مواد    چربیوویتامینهای A و C میباشد.    جوشانده‏ًپوست خشکشاخههای جوانوتازهدرختتوتبرایلینتمزاجمفیداستموادغذاییتوت سفید    وقتیجذببدنمیشودکه     صبحناشتایا    عصردرفاصله   غذاییظهرو شامخوردهشوددرستزمانیکهشکمازغذاخالیاست. ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 15 بازدید